Úvod
Oprávnění zpracovatele průkazů
Co je štítek budovy ?
Co je energetický průkaz budovy ?
Nutné podklady pro zpracování průkazu ENB
Termíny zpracování
Ceny
KOTLÍKOVÁ DOTACE
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
Kontakt

Ing. Arnold Mlčák,aut.tech. ČKAIT 0400652a oprávněný specialista MPO 0464

Riegrova 1100
Roudnice nad Labem
41301


+420 777 117 338
penb@mlcak.cz

PRŮKAZY A ŠTÍTKY BUDOV

Rychlé a levné zpracování, jednání a předání podkladů osobně nebo elektronicky, praxe v ENB od roku 2009

 

Energetický štítek s protokolem je dokument, který zavedla ČSN 730540-2/2002 (Tepelná ochrana budov – Část 2 : Požadavky). Jedná se o obdobný dokument jako energetický průkaz budovy. Zásadní rozdíl v obou dokumentech je však v tom, že energetický průkaz hodnotil budovu s ohledem na spotřebu energie, kdežto energetický štítek hodnotí budovu s ohledem na její tepelně technické vlastnostiJeho, které jsou definovány pomocí průměrného součinitele prostupu tepla (to však platí až od novely ČSN v roce 2005).

Energetický štítek je velmi často mezi laickou veřejností zaměňován s průkazem energetické náročnosti budovy. Přesto, že mají oba dokumenty zdánlivě podobný grafický výstup, jedná se o zcela odlišné dokumenty a nelze je zaměňovat. Dokument, který je nutný ke stavebnímu řízení, k prodeji nemovitosti a k pronájmu se nazývá Průkaz energetické náročnosti budovy.

Značnou výhodou energetického štítku je, že hodnotí pouze obálku budovy a při jeho použití u posuzování vlivu zateplení budovy nedochází ke zkreslování výsledku vlivem jiných veličin než jsou tepelně technické vlastnosti zateplení. Další jeho výhodou je grafický výstup, který je okamžitě srozumitelný i pro naprostého laika, jelikož se jedná o obdobu energetického štítku, který je užíván u elektrospotřebičů. Protože však není jeho užívání podepřeno zákonem, je v praxi užíván velice zřídka. Zákonem ani jiným předpisem není určeno, kdo může energetický štítek vypracovávat a proto jej může vypracovat každý, kdo zvládne metodiku výpočtu.

 www.mlcak.cz

Copyright © 2013 - 2016 Arnold Mlčák