Úvod
Oprávnění zpracovatele průkazů
Co je štítek budovy ?
Co je energetický průkaz budovy ?
Nutné podklady pro zpracování průkazu ENB
Termíny zpracování
Ceny
KOTLÍKOVÁ DOTACE
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
Kontakt

Ing. Arnold Mlčák,aut.tech. ČKAIT 0400652a oprávněný specialista MPO 0464

Riegrova 1100
Roudnice nad Labem
41301


+420 777 117 338
penb@mlcak.cz

PRŮKAZY A ŠTÍTKY BUDOV

Rychlé a levné zpracování, jednání a předání podkladů osobně nebo elektronicky, praxe v ENB od roku 2009

 

 

Průkaz energetické náročnosti budovy informuje o celkové energetické náročnosti budovy. Celková energetická náročnost budovy je definována ročním objemem dodaných energií do hodnocené budovy v GJ potřebných pro vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím běžném užívání bilančním hodnocením.

Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (dále PENB) je legislativně vymezeno zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií a vyhláškou 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov.

Subjekty povinné ke zpracování PENB jsou vymezeny platnými legislativními nařízeními. V nejbližším období, tzn. pro rok 2012 a 2013 se povinnost mít zpracovaný PENB vztahuje zejména na:

Stavebníky, vlastníky nebo společenství vlastníků jednotek
 -při výstavbě nových budov
 -při větších změnách dokončených budov
 

Vlastníky budovy nebo společenství vlastníků jednotek (platí od 1.1. 2013)
 -při prodeji budovy
 -při prodeji ucelené části budovy (např. byt, nebytový prostor, který je součástí budovy)
 


Subjekty povinné ke zpracování PENB předkládají PENB nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu budovy nebo bytu před uzavřením kupní smlouvy a nájemci budovy před uzavřením nájemní smlouvy. PENB musí být zároveň předán kupujícímu nebo nájemci, a to nejpozději při podpisu smlouvy.

Subjekty povinné ke zpracování PENB musí rovněž uvádět ukazatele energetické náročnosti uvedené v PENB ve veškerých reklamních a informačních materiálech týkajících se prodeje budovy nebo bytu a pronájmu budovy.

Platnost PENB je 10 let od jeho vydání.

Co potřebujeme k vypracování PENB nebo štítku objektu?
Jedná se o následující podklady či údaje :

Identifikační údaje budovy :
• vlastník nemovitosti (kontaktní osoba) , včetně adresy, IČ, telefon, e-mail, atd.
• adresa předmětné posuzované nemovitosti – domu
• účel budovy, počet bydlících osob
• číslo pozemkové či stavební parcely, číslo listu vlastnictví, katastrální území
Technické údaje budovy (získáte z Vaší stávající projektové dokumentace domu) :
• kompletní stávající projektovou dokumentaci RD či BD - zejména půdorysy všech podlaží i suterénu či sklepu, řezy    objektem a pohledy (tak aby platilo dle skutečnosti)
• celkovou situaci stavby (katastrální, přehledná, nebo inženýrských sítí) ze které bude patrna orientace ke světovým stranám
• popis skladeb všech konstrukcí obálky budovy - t.j. podlah, obvodových stěn, stropů a střech
• popis stavu oken a dveří (druh – stáří – typ zasklení) – v případě již částečných výměn i jejich rozpis
• typ a výkon instalovaného kotle + popis ohřevu a zásobníku TUV (použité palivo, výkony a příkony zdroje tepla v kW, objem případných zásobníků v litrech)
• typ osvětlovací soustavy (žárovkové, zářivkové, apod.), celkový elektrický příkon osvětlení budovy, způsob ovládání osvětlovací soustavy (ruční, automatický apod.).
• popis vzduchotechnického zařízení – je-li instalováno, vč. hlavních technických parametrů (účinnost rekuperace tepla, použití zemního (příp. solankového) výměníku k předehřevu vzduchu, typ a výkon případného ohřívače vzduchu, typ protimrazové ochrany, atd.)
• popis nuceného větrání – je-li instalováno
• v případě bytových (panelových) domů kopii stávajícího platného energetického auditu – v případě že byl v minulosti pro Váš dům realizován
• fotografie objektu ze všech světových stran (postačí v digitální formě – např. e-mailem) – v případě osobní návštěvy si zajistíme sami

Nemáte všechno ? Nevadí , spolu s poptávku odešlete vše co máte a nezapomeňte, prosím , na kontakt na Vás – e-mail, telefon. Podklady posoudíme a spolu s Vámi zkusíme doplnit, případně informace doplníme spolu s investorem ( majitelem) nebo na místě stavby.

Kontakty pro poptávky,konzultace,nejasnosti a dotazy :
Mlčák , telefon 777117338 , e-mail: info@prukaz-stitek.cz , penb@mlcak.cz , skype: firma.projekty
 

Stažení dotazníku co potřebujete připravit

Stažení dotazníku co potřebujete připravit

 

 www.mlcak.cz

Copyright © 2013 - 2016 Arnold Mlčák